К чему готовиться в 2011-12 (Проект закона) ШОК

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2011 16:06

К чему готовиться в 2011-12 (Проект закона) ШОК

Недавно на глаза попался сей интересный документ.
Прокомментируйте, пожалуйста, к чему это все... Как то стремно за свои депозиты стало.
К какому это они особливому периоду готвятся и что планируют? Кто что думает?

ДАННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАПРЯМУЮ КАСАЕТСЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ

Дата подання 26.04.2011

ПРОЕКТ
Вноситься
Кабінетом Міністрів України
ЮМ. АЗАРОВ
“ ” 2011 р.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про фінансову систему України
в особливий період
_______________________________
Цей Закон визначає засади мобілізаційної підготовки, організації та управління фінансовою системою України в особливий період.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Поняття фінансової системи України в особливий
період та органи управління фінансами
1. Фінансова система України в особливий період — організаційно-правове об’єднання коштів бюджетної і банківської систем, небанківських фінансових установ, підприємств, установ та організацій усіх форм власності і громадян, що є об’єктом державного регулювання органами управління фінансами, яке провадиться з метою задоволення потреб держави у фінансових ресурсах в особливий період.
2. Органами управління фінансами є Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів України, Державна податкова служба України, Державна фінансова інспекція України, Державна казначейська служба України, Національний банк України, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, що забезпечують відповідно до своєї компетенції реалізацію єдиної державної фінансової, бюджетної, грошово-кредитної, цінової, інвестиційної, податкової політики, спрямованої на залучення фінансових ресурсів для задоволення потреб держави в особливий період.
Стаття 2. Законодавство про функціонування фінансової системи
в особливий період
1. Відносини, пов’язані з функціонуванням фінансової системи в особливий період, регулюються цим Законом, Законами України “Про оборону України”, “Про правовий режим воєнного стану”, “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, Бюджетним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами.
В особливий період Бюджетний кодекс України, інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
Стаття 3. Основні засади організації управління
фінансами в особливий період
1. Основними засадами організації управління фінансами в особливий період є:
1) централізація управління;
2) посилення державного регулювання фінансової діяльності державних цільових фондів, банків, небанківських фінансових установ, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, фермерських господарств і громадян;
3) забезпечення надходження максимальної суми коштів до державного і місцевих бюджетів та акумулювання кредитних ресурсів у банках;
4) пошук нових джерел поповнення фінансових ресурсів та їх залучення для задоволення потреб держави у них в особливий період;
5) запровадження жорсткого режиму економії фінансових ресурсів;
6) перерозподіл фінансових ресурсів державного та місцевих бюджетів з метою скорочення суми видатків, що безпосередньо не пов’язані із задоволенням потреб держави у фінансових ресурсах в особливий період;
7) ефективне використання наявних у державі фінансових ресурсів, у тому числі кредитів міжнародних організацій та іноземних держав, а також коштів, наданих за рахунок міжнародної допомоги, в інтересах оборони держави;
8) раціональний розподіл державних фінансових ресурсів відповідно до визначених пріоритетів і потреб особливого періоду;
9) посилення платіжної дисципліни.


Стаття 4. Джерела формування фінансових ресурсів, які залучаються для задоволення потреб держави в особливий період
1. Джерелами формування фінансових ресурсів, які залучаються для задоволення потреб держави в особливий період, є кошти:
1) державного і місцевих бюджетів;
2) державних цільових фондів;
3) банків та золотовалютного резерву України;
4) небанківських фінансових установ;
5) підприємств, установ та організацій усіх форм власності та фермерських господарств;
6) громадян.
2. Для задоволення потреб держави у фінансових ресурсах в особливий період можуть залучатися кредити міжнародних фінансових організацій та іноземних держав, кошти від розміщення державних цінних паперів на внутрішньому і світовому ринках капіталу, кошти з інших джерел державного запозичення, а також кошти, надані за рахунок міжнародної допомоги.
Стаття 5. Діяльність Президента України, Верховної Ради України, Ради національної безпеки і оборони України
1. В особливий період Президент України та Верховна Рада України здійснюють свої повноваження, визначені Конституцією України. В особливий період Рада національної безпеки і оборони України виконує свої функції відповідно до Конституції України та законів України.
Розділ II
БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ НА ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД, ПОВНОВАЖЕННЯ ТА МОБІЛІЗАЦІЙНА ПІДГОТОВКА
ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ
Стаття 6. Бюджетне планування на особливий період
1. В особливий період до закону про Державний бюджет України та до місцевих бюджетів на відповідний рік мирного часу вносяться зміни відповідно до потреб держави у фінансових ресурсах на цей період у порядку, передбаченому Бюджетним кодексом України, іншими законодавчими актами та цим Законом.
2. Бюджетні запити щодо пріоритетних напрямів спрямування бюджетних коштів в особливий період подаються Міністерству фінансів України та місцевим фінансовим органам головними розпорядниками бюджетних коштів з урахуванням специфіки своєї діяльності в зазначений період.
3. Проект закону про внесення змін до закону про Державний бюджет України та проекти рішень місцевих рад про внесення змін до місцевих бюджетів на відповідний рік мирного часу щодо потреб держави у фінансових ресурсах на особливий період (далі — проект закону про Державний бюджет України та проекти рішень про місцеві бюджети на особливий період) розробляються протягом трьох днів з моменту настання особливого періоду в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
4. У проекті закону про Державний бюджет України та проектах рішень про місцеві бюджети на особливий період відповідно до повноважень Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад може передбачатися:
1) випуск державних цінних паперів для розміщення серед юридичних осіб та громадян;
2) скорочення видатків на утримання бюджетних установ, зокрема шляхом перегляду структури заробітної плати працівників бюджетної сфери за умови виплати заробітної плати у розмірі, не нижчому від визначеної законом або в натуральній формі;
3) припинення капітального будівництва та реконструкції об’єктів, що не пов’язані із задоволенням потреб держави в особливий період;
4) обмеження проведення капітальних ремонтів шляхом переходу до виконання виключно аварійних робіт;
5) скорочення виробництва товарів, виконання робіт та надання послуг за державним замовленням, які не відповідають потребам держави в особливий період;
6) скорочення видатків на природоохоронні та інші заходи, які не мають вирішального значення в організації відсічі збройній агресії проти України;
7) максимальне спрямування фінансових ресурсів насамперед на задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань та виконавців мобілізаційних завдань (замовлень);
8) здійснення інших заходів, які забезпечують надходження додаткових коштів до бюджету.
5. Розроблений проект закону про Державний бюджет України на особливий період схвалюється Кабінетом Міністрів України.
6. Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські, районні державні адміністрації і виконавчі органи рад подають проект закону про Державний бюджет України та проекти рішень про місцеві бюджети на особливий період в одноденний строк після їх розроблення відповідно Верховній Раді України, Верховній Раді Автономної Республіки Крим та місцевим радам для затвердження у дводенний строк з дня подання.
7. В особливий період проект Державного бюджету України та проекти місцевих бюджетів на наступний бюджетний період складаються з урахуванням потреб цього періоду.
8. У разі потреби у спільному фінансуванні заходів особливого періоду кошти місцевих бюджетів можуть об’єднуватися в установленому законодавством порядку.
Стаття 7. Повноваження органів управління фінансами
1. Органи управління фінансами в мирний час у межах своєї компетенції забезпечують підготовку фінансової системи до функціонування в особливий період шляхом:
1) створення нормативно-правової бази з питань управління фінансами та надання фінансових послуг в особливий період;
2) розроблення мобілізаційних планів;
3) формування проекту Державного бюджету України на особливий період;
4) розроблення заходів щодо здійснення контролю за розвитком ринку фінансових послуг в особливий період;
5) удосконалення методів бюджетного планування, фінансування, а також звітності та системи контролю за витрачанням бюджетних коштів;
6) розроблення і реалізації державної політики у сфері виробництва, використання та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння на особливий період;
7) визначення пріоритетів спрямування бюджетних коштів для задоволення потреб держави у фінансових ресурсах в особливий період;
8) створення умов для накопичення резервів фінансових ресурсів на особливий період, у тому числі для оплати договорів (контрактів), укладених з підприємствами, установами та організаціями на виконання державного оборонного замовлення, мобілізаційних завдань (замовлень);
9) визначення порядку діяльності іноземних емітентів цінних паперів та іноземних фінансових установ на ринку фінансових послуг в особливий період;
10) підготовки пропозицій щодо визначення додаткових вимог до договорів про надання фінансових послуг юридичним особам і громадянам в особливий період;
11) підготовки пропозицій щодо встановлення обмежень на надання певних видів фінансових послуг в особливий період;
12) визначення переліку банків, які залучаються до фінансування потреб держави в особливий період;
13) здійснення заходів щодо забезпечення функціонування системи електронних міжбанківських розрахунків в особливий період, у тому числі утворення територіально віддаленого захищеного резервного центру обробки даних, обладнаного обчислювальною технікою та телекомунікаційним устаткуванням, автономним джерелом постачання електроенергії, із спеціальним серверним приміщенням, яке відповідає сучасним вимогам безпеки інформаційних систем;
14) створення резервного фонду готівки національної валюти, необхідної для безперебійного і повного забезпечення коштами органів військового управління, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України, інших військових формувань, національної економіки, органів державної влади, та розміщення її в спеціально обладнаних сховищах;
15) визначення порядку переведення рахунків клієнтів до банків, які залучаються до фінансування потреб держави в особливий період;
16) відкриття банками, які залучаються до фінансування потреб держави в особливий період, поточних рахунків суб’єктам господарювання, які виконують мобілізаційні завдання (замовлення), для забезпечення їх діяльності в особливий період у порядку, встановленому Національним банком України;
17) здійснення запобіжних заходів щодо негайного переведення активів Національного банку України, державних та інших банків, що утворені і діють на території України, з банків та небанківських фінансових установ держав — потенційних агресорів і їх союзників у разі виникнення реальної загрози збройної агресії з їх боку;
18) постачання Банкнотно-монетному двору, фабриці банкнотного паперу, Центральному сховищу та Державній скарбниці Національного банку України необхідних сировини і матеріалів для створення їх запасів, а також автономних джерел постачання електроенергії, води, тепла тощо;
19) визначення навчальних закладів, які здійснюватимуть підготовку і перепідготовку спеціалістів органів управління фінансами та фінансових установ для роботи в особливий період, а також в яких діятимуть відповідні короткострокові курси підготовки фахівців для роботи в цей період.Стаття 8. Мобілізаційна підготовка органів управління фінансами
1. Мобілізаційна підготовка органів управління фінансами проводиться в мирний час відповідно до Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, інших законодавчих актів України з урахуванням положень цього Закону.
2. Загальну координацію діяльності з мобілізаційної підготовки органів управління фінансами здійснюють Кабінет Міністрів України та Міністерство фінансів України.
3. Координацію діяльності з мобілізаційної підготовки фінансових установ здійснюють:
щодо ринку банківських послуг — Національний банк України;
щодо ринку цінних паперів та похідних (деривативів) — Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
щодо інших ринків фінансових послуг — спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.
4. Заходи з мобілізаційної підготовки органів управління фінансами та підготовки фінансової системи до функціонування в особливий період здійснюються за довгостроковими і річними програмами мобілізаційної підготовки.
Заходи, що не можуть бути здійснені в мирний час, проводяться у максимально стислі строки в особливий період.
Розділ III
ФІНАНСОВА СИСТЕМА В ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД
Стаття 9. Кошти Державного бюджету України в особливий період
1. Основним джерелом задоволення потреб держави у фінансових ресурсах в особливий період є кошти Державного бюджету України.
2. Збільшення надходження коштів до Державного бюджету України в особливий період забезпечується шляхом:
1) збільшення ставок податків і зборів (обов’язкових платежів);
2) скасування податкових пільг;
3) залучення коштів, отриманих від реалізації запасів державного матеріального резерву;
4) розміщення державних цінних паперів та розповсюдження державних лотерей;
5) залучення коштів, отриманих від реалізації конфіскованого та трофейного майна (озброєння, військова техніка, інше майно, захоплене у ворога);
6) отримання кредитів міжнародних організацій та іноземних держав;
7) залучення коштів міжнародної допомоги.
3. Підвищення рівня централізації державних фінансових ресурсів забезпечується шляхом:
1) залучення до державного бюджету в повному обсязі всіх загальнодержавних податків, зборів (обов’язкових платежів);
2) запровадження режиму економії державних фінансових ресурсів і встановлення заборони на використання державними установами та організаціями бюджетних коштів на цілі, не пов’язані із забезпеченням функціонування держави в особливий період та задоволенням потреб оборони держави;
3) встановлення Кабінетом Міністрів України особливого порядку взаємовідносин між Державним бюджетом України та місцевими бюджетами.
Стаття 10. Кошти місцевих бюджетів в особливий період
1. Основним джерелом формування доходів місцевих бюджетів в особливий період є місцеві податки і збори (обов’язкові платежі), трансферти з державного бюджету.
2. Запозичення до місцевих бюджетів в особливий період здійснюються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Стаття 11. Міжбюджетні взаємовідносини в особливий період
1. Міжбюджетні взаємовідносини в особливий період здійснюються відповідно до закону про Державний бюджет України на особливий період на засадах, які забезпечують виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування покладених на них завдань і функцій в особливий період.
2. Видатки державного та місцевих бюджетів в особливий період здійснюються у порядку, визначеному бюджетним законодавством, з дотриманням вимог Закону України “Про державну таємницю”.
Стаття 12. Кошти банків в особливий період
1. Банки в особливий період здійснюють пріоритетне кредитування підприємств, установ та організацій усіх форм власності, що виконують державне оборонне замовлення, мобілізаційні завдання (замовлення), та забезпечують готівкою органи військового управління, військові частини, органи та підрозділи, військові навчальні заклади, установи та організації Збройних Сил України, інших військових формувань, в порядку визначеному Національним банком України.
2. До фінансування потреб держави в особливий період залучаються виключно банки, перелік яких визначається Національним банком України та Кабінетом Міністрів України.
В особливий період обслуговування клієнта здійснюється за єдиним поточним рахунком, відкритим в одному з банків, які залучаються до фінансування потреб держави в особливий період. Порядок закриття рахунків клієнтів та відкриття єдиних поточних рахунків для їх обслуговування в особливий період встановлюється Національним банком України.
Стаття 13. Кошти небанківських фінансових установ
в особливий період
1. Кошти небанківських фінансових установ в особливий період за рішенням Кабінету Міністрів України можуть спрямовуватися на кредитування підприємств, установ та органiзацiй, що виконують державне оборонне замовлення, мобiлiзацiйнi завдання (замовлення).
При цьому небанківська фінансова установа, кошти якої спрямовані на кредитування, отримує проценти за надання кредитів підприємствам, установам та організаціям, що виконують державне оборонне завдання (замовлення).
2. Небанківські фінансові установи у день оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) чи з моменту введення воєнного стану:
1) припиняють надання послуг, пов’язаних з перерахуванням коштів за кордон;
2) надають у першочерговому порядку фінансові послуги підприємствам, установам та організаціям, що виконують державне оборонне замовлення, мобілізаційні завдання (замовлення);
3) подають в установленому порядку спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг та Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до їх компетенції письмову інформацію про наявність фінансових активів та надання послуг учасникам ринку фінансових послуг, в тому числі за кордоном.
Стаття 14. Кошти підприємств, установ, організацій та
фермерських господарств в особливий період
1. Кошти підприємств, установ та організацій усіх форм власності, а також фермерських господарств залучаються для задоволення потреб держави у фінансових ресурсах в особливий період шляхом:
1) сплати до державного і місцевих бюджетів податків і зборів (обов’язкових платежів);
2) придбання ними державних цінних паперів;
3) добровільних пожертвувань.
2. Кошти підприємств, установ та організацій усіх форм власності, а також фермерських господарств у разі введення воєнного стану можуть залучатися для задоволення потреб держави у фінансових ресурсах в особливий період шляхом зарахування їх частини, розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України, до Державного бюджету України. Кошти, залучені таким чином, включаються до державного боргу, який оформлюється державними цінними паперами, що передаються власникам цих коштів. Зобов’язання за такими цінними паперами виконуються державою після закінчення особливого періоду за рахунок коштів державного бюджету на умовах, визначених цими державними цінними паперами.
3. Державні підприємства, в тому числі господарські товариства, холдингові компанії, у статутному фонді яких 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, та їх дочірні підприємства здійснюють внутрішні та зовнішні запозичення, надають гарантії або виступають поручителями за такими запозиченнями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Стаття 15. Кошти громадян в особливий період
1. Кошти громадян залучаються для задоволення потреб держави у фінансових ресурсах в особливий період шляхом:
1) приймання добровільних пожертвувань;
2) розміщення державних цінних паперів;
3) розповсюдження державних лотерей.
2. У разі введення воєнного стану і запровадження мораторію на виплату банківських депозитів кошти клієнтів, що зберігаються на вкладних (депозитних) рахунках у банках, та кошти небанкiвських фiнансових установ, якi належать громадянам та/або залучались у громадян на поворотнiй основi, можуть залучатися для задоволення потреб держави у фінансових ресурсах в особливий період шляхом зарахування їх частини, розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України, до Державного бюджету України. Кошти, залучені таким чином, включаються до державного боргу, який оформлюється державними цінними паперами, що передаються власникам цих коштів. Зобов’язання за такими цінними паперами виконуються державою після закінчення особливого періоду за рахунок коштів державного бюджету на умовах, визначених цими державними цінними паперами.
Розділ IV
ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ
ФІНАНСАМИ В ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД
Стаття 16. Кабінет Міністрів України
1. В особливий період Кабінет Міністрів України у сфері управління фінансами продовжує виконувати функції із забезпечення проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики, спрямованої на задоволення потреб держави у фінансових ресурсах в особливий період, спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади у цій сфері.
2. Основними функціями Кабінету Міністрів України у сфері управління фінансами в особливий період є:
1) забезпечення концентрації фінансових ресурсів для їх використання на пріоритетних напрямах діяльності Збройних Сил України, інших військових формувань, національної економіки, системи життєдіяльності населення;
2) проведення у разі потреби перерозподілу фінансових ресурсів відповідно до наданих законом про Державний бюджет України на особливий період повноважень за визначеними пріоритетами;
3) розроблення і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення економії фінансових ресурсів держави та їх ефективне використання;
4) прийняття у разі введення воєнного стану рішення про залучення з наступним повним відшкодуванням частини коштів підприємств, установ, організацій, фермерських господарств і громадян для задоволення потреб держави у фінансових ресурсах в особливий період;
5) визначення обсягів залучення фінансових ресурсів з передбачених цим Законом джерел для задоволення потреб держави на різних етапах особливого періоду, в тому числі разом з Національним банком України обсягів емісії національної валюти;
6) забезпечення проведення державної політики цін та здійснення державного регулювання ціноутворення з обов’язковим інформуванням Антимонопольного комітету України.
Стаття 17. Міністерство фінансів України
1. В особливий період Міністерство фінансів України продовжує виконувати функції із забезпечення проведення єдиної державної фінансової, бюджетної, податкової політики, спрямованої на задоволення потреб держави у фінансових ресурсах.
2. Міністерство фінансів України в особливий період також забезпечує:
1) розроблення в установленому цим Законом порядку проекту закону про Державний бюджет України на особливий період, прогнозних показників зведеного бюджету України на особливий період, а також організацію роботи, пов’язаної із складенням та виконанням Державного бюджету України на особливий період, та координацію діяльності учасників бюджетного процесу;
2) концентрацію фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах їх використання протягом усього особливого періоду;
3) контроль за дотриманням бюджетного законодавства та здійснення відповідно до компетенції державного фінансового контролю;
4) визначення єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності в особливий період;
5) здійснення державних запозичень в межах загального обсягу граничного розміру державного боргу України, встановленого законом про Державний бюджет України на особливий період;
6) проведення за дорученням Кабінету Міністрів України переговорів і консультацій з міжнародними фінансовими організаціями, іноземними державами та іншими суб’єктами міжнародних відносин з питань фінансових запозичень;
7) підготовку разом з Міністерством соціальної політики України пропозицій щодо оплати праці працівників бюджетних установ та організацій, граничної чисельності і розмірів асигнувань на утримання апарату державних органів в особливий період.
Стаття 18. Державна казначейська служба України, Державна фінансова інспекція України, Державна податкова служба України
1. В особливий період Державна казначейська служба України, Державна фінансова інспекція України, Державна податкова служба України продовжують виконувати покладені на них функції.


Стаття 19. Національний банк України
1. В особливий період Національний банк України виконує функції центрального банку України та депозитарію державних цінних паперів у межах повноважень, визначених Конституцією України та Законами України “Про Національний банк України”, “Про банки і банківську діяльність” і “Про цінні папери та фондовий ринок” з урахуванням особливостей, установлених цим Законом.
Виконання державою зобов’язань за раніше розміщеними державними цінними паперами до закінчення особливого періоду припиняється.
Депозитарний облік цінних паперів ведеться їх зберігачами на підставі договору з Національним банком України. Зберігачі цінних паперів для забезпечення збереження інформації про кількість та коди державних цінних паперів у розрізі їх власників на час дії особливого періоду зобов’язані у триденний строк передати Національному банку України інформацію про перелік власників цінних паперів кожного випуску, яких вони обслуговують, із зазначенням інформації про власників цінних паперів, кількість цінних паперів, що належать кожному власнику, та факти обтяження цих цінних паперів зобов’язаннями.
2. Управління грошово-кредитним ринком в особливий період здійснюється з дотриманням основних принципів і механізмів реалізації грошово-кредитної політики, які застосовувалися до переведення банківської системи на функціонування в особливий період.
3. Національний банк України в особливий період виконує такі додаткові функції:
1) визначає разом з Кабінетом Міністрів України за погодженням з Верховною Радою України розмір частини золотовалютного резерву, що спрямовується до Державного бюджету України. Частина золотовалютного резерву, що спрямовується до Державного бюджету України, включається до державного боргу та після закінчення особливого періоду підлягає відшкодуванню в повному обсязі;
2) установлює валютний (обмінний) курс, забезпечує державне регулювання обсягів грошової маси в обігу та у разі потреби приймає рішення про здійснення емісії національної валюти;
3) забезпечує обслуговування обігу державних цінних паперів у частині вчинення правочинів, пов’язаних з переходом прав власності на цінні папери, що випускатимуться в особливий період. На підставі інформації, отриманої від зберігачів цінних паперів відповідно до абзацу третього частини першої цієї статті, формує банк даних та зберігає таку інформацію до закінчення особливого періоду;

4) забороняє з дня настання особливого періоду проведення банківських операцій, пов’язаних з перерахуванням коштів у національній та іноземній валюті за межі України, крім випадків, пов’язаних із задоволенням потреб держави в особливий період;
5) приймає рішення про обмеження виплати відсотків та повернення коштів з вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб на час дії особливого періоду (вводить мораторій на виплату банківських депозитів);
6) здійснює контроль за проведенням заходів щодо переведення банків на роботу в умовах особливого періоду;
7) визначає разом з Кабінетом Міністрів України банки, які залучаються до фінансування потреб держави в особливий період;
8) здійснює контроль за перерахуванням коштів клієнтів на єдиний поточний рахунок, що відкривається для кожного клієнта одним з банків, які залучаються до фінансування потреб держави в особливий період;
9) визначає особливості організації роботи банків та суб’єктів господарювання з метою безперебійного задоволення потреб національної економіки у готівкових коштах;
10) вживає заходів для залучення до банківської системи готівкових і безготівкових коштів;
11) припиняє кредитування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
12) забезпечує раціональне розміщення і посилений захист запасів готівкових коштів;
13) подає до 15 числа кожного місяця Президентові України, Верховній Раді України та Кабінетові Міністрів України письмову інформацію про золотовалютні резерви Національного банку України, перерахування коштів за кордон та з-за кордону і про обіг коштів у банківській системі, а також інформацію з інших питань, що належать до його компетенції.
Стаття 20. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку і спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг
1. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку і спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг в особливий період продовжують виконувати покладені на них функції.
2. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку і спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг відповідно до компетенції в особливий період виконують такі додаткові функції:
1) формують та забезпечують реалізацію єдиної державної політики відповідно до потреб держави в особливий період у сфері функціонування ринку цінних паперів та ринків фінансових послуг;
2) організовують підготовку спеціалістів з питань обігу цінних паперів та регулювання ринків фінансових послуг в особливий період.
Стаття 21. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування
1. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, органи місцевого самоврядування в особливий період забезпечують у межах своїх повноважень функціонування місцевих фінансових органів і беруть участь у створенні умов для функціонування банків, які залучаються до фінансування потреб держави в особливий період та небанківських фінансових установ.
2. До функцій Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування в особливий період також належать:
1) забезпечення здійснення заходів щодо складення, прийняття та виконання місцевих бюджетів на особливий період;
2) координація роботи із забезпечення надходжень податків і зборів (обов’язкових платежів) до державного і місцевих бюджетів.
Розділ V
КОНТРОЛЬ ТА ДОТРИМАННЯ РЕЖИМУ СЕКРЕТНОСТІ
Стаття 22. Контроль за використанням фінансових ресурсів в особливий період
1. Контроль за використанням фінансових ресурсів в особливий період здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів, що регулюють питання здійснення фінансового контролю.
Стаття 23. Дотримання режиму секретності
Заходи, пов’язані з функціонуванням фінансової системи України в особливий період, у випадках, передбачених законодавством, здійснюються з дотриманням вимог Закону України “Про державну таємницю”.
Розділ VI
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Обмеження прав і свобод людини і громадянина, передбачені цим Законом, почнуть діяти одночасно з набранням чинності Указом Президента України про оголошення мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях і діятимуть на період до оголошення Верховною Радою України за поданням Президента України укладення миру.
2. Кабінету Міністрів України:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Голова
Верховної Ради України

w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=40254
Востаннє редагувалось stormex в Чет 05 тра, 2011 16:54, всього редагувалось 1 раз.
stormex
 
 
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2011 16:28

Re: К чему готовиться в 2011-12 (Проект закона) ШОК

Осталось выяснить, с кем Чивокуня воевать собрался.
bolex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7187
З нами з: 27.02.09
Подякував: 1893 раз.
Подякували: 1497 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2011 20:34

Самый интересный абзац:

2. У разі введення воєнного стану і запровадження мораторію на виплату банківських депозитів кошти клієнтів, що зберігаються на вкладних (депозитних) рахунках у банках, та кошти небанкiвських фiнансових установ, якi належать громадянам та/або залучались у громадян на поворотнiй основi, можуть залучатися для задоволення потреб держави у фінансових ресурсах в особливий період шляхом зарахування їх частини, розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України, до Державного бюджету України. Кошти, залучені таким чином, включаються до державного боргу, який оформлюється державними цінними паперами, що передаються власникам цих коштів. Зобов’язання за такими цінними паперами виконуються державою після закінчення особливого періоду за рахунок коштів державного бюджету на умовах, визначених цими державними цінними паперами.

Так и вижу: "декрет о введении военного положения: 1. запретить выплаты гражданам всех видов депозитов, средства направить в бюджет; 2. на сумму изъятых депозитов выпустить и раздать вкладчикам облигации внутреннего займа; 3. выплаты по выпущенным облигациям производятся после прекращения военного положения в порядке очередности сразу после возврата вкладов бывшего Сбербанка СССР.
M-Audio
 
Повідомлень: 1668
З нами з: 23.03.11
Подякував: 269 раз.
Подякували: 261 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2011 21:29

M-Audio

Да, но там не только это...
Просто реально стремно становится, и спонсором этой камарильни быть как-то не очень хочется, особенно безвозмездным или "лотерейным"...
stormex
 
 
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2011 21:32

bolex
Между прочим, это уже давно не секрет, что с собственным населением.
Итоги 2010 - миллиардеры удвоили свое состояние в среднем, кое-кто утроил, напр. Р.Ахметов, а как стали жить вы?

Между прочим, для справки. В Украине 21 долларовый миилиардер, 16 из которых состоят в Партии Регионов. В Германии 2, а в Польше 0.
stormex
 
 
Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2011 07:11

да уж.... интересненько.
sash29
 
 
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2011 20:11

stormex
...ну хоть в чем-то мы отличились)))
Klastero
 
Повідомлень: 834
З нами з: 11.01.11
Подякував: 11 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2011 19:42

давно ясно что законы пишутся не для народа, просто умные люди используют их для себя. Вот и наживаются
natasha1989
 
 
Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2011 16:45

natasha1989
Ну это, к сожалению, у нас известно ...
sereda
 
 
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2011 10:30

да...
Bastardc
 
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
54 4277
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 чер, 2019 20:27
s0v7a
0 2907
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 бер, 2015 21:51
fggnmbj78
8 4414
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 вер, 2014 11:22
DURTACELL
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама