РОЗРАХУНОК ЖИТЛОВОЇ СУБСИДІЇ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2016 14:47

РОЗРАХУНОК ЖИТЛОВОЇ СУБСИДІЇ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ

Виникають питання щодо прикладів розрахунку житлової субсидії, що показував би обчислення як обов’язкового відсотка платежу, так і механізм розрахунку житлово-комунальних послуг за соцнормативами.
Пропонуємо для ознайомлення та використання у роботі інформацію


Основні аспекти для розрахунку субсидії

Субсидію призначають, коли є різниця між розміром плати за ЖК-послуги та обсягом обов'язкового відсотка платежу за них (абз. 1 п. 4 Положення № 848). Показники ЖК-послуг для розрахунку субсидії беруть у межах соцнорми житла та соцнормативів з урахуванням пільг. Із їхніми розмірами варто ознайомитися в постанові № 409.
Обов'язковий відсоток платежу за ЖК-по­слуги — це частка від сукупного доходу домогосподарства, не більше якої воно має сплачувати за Ж К-послуги. Вартість ЖК-послуг за місяць (але тільки в межах соцнорми житла та соцнормативів), що перевищує розраховану
частку, — це витрати, які покривають за раху­нок субсидії (п. 18 Положення № 848).
Зверніть увагу! Частину вартості ЖК-послуг,отриманих понад соцнорму житла й соцнормативи, за рахунок субсидії не покривають.Тому якщо таке перевищення є, цю частину
ЖК-послуг сім'я сплачуватиме додатково до обов'язкової частки платежу. Натомість, коли
сім'я фактично використала певний вид ЖК-послуги менше розрахованого за соцнормати­
вами, то зекономлену суму субсидії надавач цієї ЖК-послуги зараховує як оплату такої послуги на наступні розрахункові періоди (зокрема,у рахунок обов'язкової частки платежу домогосподарства, яку воно сплачує цьому надавачу ЖК-послуг) (абз. З п. 15 Положення № 848).
1 Якщо органи місцевого самоврядування затвердили менші норми споживання ЖК-послуг. аніж соцнормативи, то для розрахунку субсидії за наявності лічильників застосовують
соцнормативи, а коли лічильників немає — норми споживан­ня, затверджені органами місцевого самоврядування (абз. 23 п. 14 Положення № 848).
2 Субсидію розраховують з огляду на кількість зареєст­рованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (які фак­тично проживають), яким нараховують плату за ЖК-пос­луги, зокрема призваних на строкову військову службу (п. 7 Положення № 848). Якщо особа прописана в приміщенні, але фактично там не проживає (наприклад, студент денної форми, який виїхав в інше місто на навчання), законодавс­тво передбачає можливість викреслити з розрахунку його доходи.

У загальному порядку для розрахунку субсидії беруть сукупний дохід сім'ї зо попередній
календарний рік. Так чинять, коли по субсидію звертаються в II—IV кварталах року. Якщо
житлову субсидію призначають у І кварталі,середньомісячний сукупний дохід визначають
за перші три квартали попереднього року. За бажанням громадян субсидію можуть розрахувати й зважаючи на дохід за попередні 3 місяці,але тільки за умови, що сім'я надасть довідки про доходи. Для пенсіонерів у розрахунок су­купного доходу беруть суму пенсії за місяць, що передує місяцю, із якого призначають субсидію
(п. 12 Положення № 848).
Доходи, на які не зважають під час визначення субсидії, перелічені в п. 8 Положення № 848.Зокрема, до них потрапили:
— сплачені особою аліменти;
— проценти від розміщення депозитів;
— допомога громадських і благодійних ор­ганізацій;
— допомога на поховання;
— одноразова допомога, яку надають від­повідно до законодавства;
— одноразова допомога, надана за рішенням
місцевої влади, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності;
— зарплата за роботу членом виборчої комісії
(зокрема, залучених до роботи в день голосу­вання та дні підрахунку голосів);
— грошове забезпечення та інші виплати,
отримані учасниками АТО, а також одержана
ними в період та/або після участі в АТО благодійна допомога незалежно від розміру та джерела походження.
Якщо у якомусь із місяців, що беруть в об­рахунок субсидії, працездатні особи декларують дохід, менший прожиткового мінімуму, за цей місяць розраховують дохід у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб(абз. 6 п. 12 Положення № 848). Студентів (учнів) денної форми навчання, а також військовослужбовців-строковиків це не стосується — їхні доходи враховують за фактом (звісно, якщо їх не виключають із розрахунку за п. 8
Положення № 848).
У розрахунок беруть доходи за вирахуван­ням із них податку на доходи фізосіб (п. 8
Положення № 848).Водночас до сукупного доходу підприємців-единників за кожний місяць ураховують дохід
на рівні:
І група — одного прожиткового мінімуму
для працездатних осіб за цей місяць;
II група — двох прожиткових мінімумів
для працездатних осіб за цей місяць;
III група — трьох прожиткових мінімумів
для працездатних осіб за цей місяць.
Види доходів, зареєстрованих у приміщенні осіб (зарплата, пенсія, стипендія тощо), вказують у Декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії .Суми заробітків прописувати не потрібно.
Зверніть увагу! Субсидію на оплату ЖК-послуг ви не отримуєте на руки. її перерахову­ють на рахунки підприємств, що надають такі послуги (п. 15 Положення № 848).
Приклад розрахунку субсидії
Тепер перейдемо до визначення субсидії на при­кладі. Відразу зазначимо; розрахунок розміру ЖК-послуг за соцнормативами для нарахування субсидії для кожної сім'ї — річ навіть більш ін­дивідуальна, ніж визначення обов'язкового відсотка платежу за ЖК-послуги. Але ми покажемо приклад розрахунку субсидії, на який ви зможете орієнтуватися в практичній ситуації.
Сім'я звертається за отри­манням субсидії в І кварталі 2016 року. Сукупний дохід сім'ї за перші три квартали попереднього року складається з таких доходів її членів:
— батько — зарплата 27000 грн (за вираху­ванням податку на доходи);
— мати — зарплата 18900 грн (за вирахуван­ням податку на доходи);
— син 11 років — не отримує дохід.
Інших джерел доходів у сім 'ї немає.
Насамперед обчислимо обов'язкову част­ку плати за Ж К-послуги, яку розраховують
за формулою, визначеною в п. 1 постанови № 1156. Д ля визначення середньомісячного до­
ходу беруть сукупний дохід сім'ї за останній календарний рік та ділять на 12 місяців (або ж за перші 3 квартали попереднього року та ділять на 9 місяців) (п.п. 12, 16 Положення №848). У нашому прикладі середньомісячний
дохід сім'ї становить: (27000 грн + 18900 грн): 9 міс. = 5100 грн.
Визначаємо коефіцієнт доходу домогосподарства:
Кд = 5100 грн : 3 людини : 1330 грн = 1,28, де:1330 грн — загальний показник прожиткового мінімуму на одну особу на місяць у місяці при­значення субсидії (січень 2016 року).Для визначення обов'язкового відсотка пла­тежу за ЖК-послуги підставляємо визначений щойно коефіцієнт у формулу:
Ро - 1,28 : 2x15- 9,6%, де: 2 — незмінний базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидії, а 15 — незмінна базова норма плати за ЖК-послуги.
Тоді розмір обов'язкового щомісячного пла­тежу за ЖК-послуги становитиме:
5100 х 9,6% = 489,60 грн. У загальному випад­ку цю суму сім'я щомісяця перераховуватиме
надавачам ЖК-послуг. які вони отримує (якщо не зекономить їх, порівняно з визначеними за
соцнормативами). Її розподіляють між надавачами ЖК-послуг пропорційно до частки вар­тості кожної із ЖК-послуг за соцнормативами в загальній сумі їхньої вартості (п. 1 постано­
ви №> 409).
Тепер визначаємо суму нарахованих ЖК-по­слуг у межах соцнорми житла та соцнормативів за місяць.
Припустімо, що сім 'я користується такими ЖК-послугами (і відразу зазначимо відповідні
соцстандарти):
— централізоване опалення в 4-поверховому будинку в Київській області з будинковим ­лічильником тепла. Соцнорматив споживання цієї Ж К-послуги п. З постанови № 409 установив у розмірі 0,0548 Гкал на 1 м2 опалюваної площі на місяць в опалювальний період.
Для громадян без пільг соцнорма житла,у межах якої рахують опалювальні метри",
становить 13,65 м: опалювальної площі на одну особу та додатково 35.22 м2на домогосподарство (п. 1 постанови №409).

А коригуючий коефіцієнт у додатку до по­станови № 409 для 4-поверхового будинку в
Київській області встановлений у розмірі 0,608 (він диференційований залежно від області та висотності будинку);
— газопостачання за наявності газового лі­чильника, газової плити та централізованого гарячого водопостачання. Соцнорматив у цьому випадку становить 6 м3 на одну особу
на місяць;
— електропостачання (приміщення, де про­живає сім 'я, без електроплити та забезпечене
гарячим водопостачанням). Соцнорматив —90 кВт-г на місяць на сім 'ю (домогосподарство)з однієї особи й додатково ЗО кВ т г на місяць на кожного іншого члена сім'ї (домогосподарства), але не більше як 210 кВт-г на місяць;
— водопостачання холодної води та водовідведення. Соцнормативи тут становлять
2,4 м3 та 4 м ; на одну особу на місяць відповідно;
— гаряче водопостачання. Соцнорматив —1,6 м3 на одну особу на місяць;
— послуги з обслуговування будинку та прибудинкової території (квартплата) — у межах 13,65 м2 загальної ПлОЩІ на одну особу та додатково35,22 м2 на домогосподарство (п. 1 постанови №409).
Для розрахунку вартості Ж К-послуг у ме­жах соцнорми житла та соцнормативів використаємо умовну вартість цих послуг.
Припустімо, що загальна площа житла в сім ’ї становить 80 м2. Щоб не захаращувати приклад додатковими числами, будемо вважати їй опа­лювальною площею. Водночас для розрахунку опалення і квартплати таку площу братимуть у межах соцнорми житла, яка в цьому випадку становитиме: 13,65 м2 х 3 людини + 35,22 м2 на
сім'ю = 76,17 м2.Для порівняння поряд із розрахунком ЖК-послуг за соцнормативами та соцнормою жит­ла покажемо й умовне використання ЖК-послуг за фактом. Найліпше це продемонструва­ти в таблиці.


Зображення

За матеріалами журналу «Все про бухгалтерський облік»
Біда України у тому, що нею керують ті, кому вона не потрібна.
Пчёлка
 
Повідомлень: 5177
З нами з: 06.11.13
Подякував: 3 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2016 13:17

Re: РОЗРАХУНОК ЖИТЛОВОЇ СУБСИДІЇ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ

Хто знає, спадщина враховується при нарахуванні субсидій, зокрема земельний пай?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 8235
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1063 раз.
Подякували: 1143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2016 21:33

ФОП на загальній системі оподаткування і субсидія

  Пчёлка написав:Виникають питання щодо прикладів розрахунку житлової субсидії, що показував би обчислення як обов’язкового відсотка платежу, так і механізм розрахунку житлово-комунальних послуг за соцнормативами.
Пропонуємо для ознайомлення та використання у роботі інформацію


Основні аспекти для розрахунку субсидії

Субсидію призначають, коли є різниця між розміром плати за ЖК-послуги та обсягом обов'язкового відсотка платежу за них (абз. 1 п. 4 Положення № 848). Показники ЖК-послуг для розрахунку субсидії беруть у межах соцнорми житла та соцнормативів з урахуванням пільг. Із їхніми розмірами варто ознайомитися в постанові № 409.
Обов'язковий відсоток платежу за ЖК-по­слуги — це частка від сукупного доходу домогосподарства, не більше якої воно має сплачувати за Ж К-послуги. Вартість ЖК-послуг за місяць (але тільки в межах соцнорми житла та соцнормативів), що перевищує розраховану
частку, — це витрати, які покривають за раху­нок субсидії (п. 18 Положення № 848).
Зверніть увагу! Частину вартості ЖК-послуг,отриманих понад соцнорму житла й соцнормативи, за рахунок субсидії не покривають.Тому якщо таке перевищення є, цю частину
ЖК-послуг сім'я сплачуватиме додатково до обов'язкової частки платежу. Натомість, коли
сім'я фактично використала певний вид ЖК-послуги менше розрахованого за соцнормати­
вами, то зекономлену суму субсидії надавач цієї ЖК-послуги зараховує як оплату такої послуги на наступні розрахункові періоди (зокрема,у рахунок обов'язкової частки платежу домогосподарства, яку воно сплачує цьому надавачу ЖК-послуг) (абз. З п. 15 Положення № 848).
1 Якщо органи місцевого самоврядування затвердили менші норми споживання ЖК-послуг. аніж соцнормативи, то для розрахунку субсидії за наявності лічильників застосовують
соцнормативи, а коли лічильників немає — норми споживан­ня, затверджені органами місцевого самоврядування (абз. 23 п. 14 Положення № 848).
2 Субсидію розраховують з огляду на кількість зареєст­рованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (які фак­тично проживають), яким нараховують плату за ЖК-пос­луги, зокрема призваних на строкову військову службу (п. 7 Положення № 848). Якщо особа прописана в приміщенні, але фактично там не проживає (наприклад, студент денної форми, який виїхав в інше місто на навчання), законодавс­тво передбачає можливість викреслити з розрахунку його доходи.

У загальному порядку для розрахунку субсидії беруть сукупний дохід сім'ї зо попередній
календарний рік. Так чинять, коли по субсидію звертаються в II—IV кварталах року. Якщо
житлову субсидію призначають у І кварталі,середньомісячний сукупний дохід визначають
за перші три квартали попереднього року. За бажанням громадян субсидію можуть розрахувати й зважаючи на дохід за попередні 3 місяці,але тільки за умови, що сім'я надасть довідки про доходи. Для пенсіонерів у розрахунок су­купного доходу беруть суму пенсії за місяць, що передує місяцю, із якого призначають субсидію
(п. 12 Положення № 848).
Доходи, на які не зважають під час визначення субсидії, перелічені в п. 8 Положення № 848.Зокрема, до них потрапили:
— сплачені особою аліменти;
— проценти від розміщення депозитів;
— допомога громадських і благодійних ор­ганізацій;
— допомога на поховання;
— одноразова допомога, яку надають від­повідно до законодавства;
— одноразова допомога, надана за рішенням
місцевої влади, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності;
— зарплата за роботу членом виборчої комісії
(зокрема, залучених до роботи в день голосу­вання та дні підрахунку голосів);
— грошове забезпечення та інші виплати,
отримані учасниками АТО, а також одержана
ними в період та/або після участі в АТО благодійна допомога незалежно від розміру та джерела походження.
Якщо у якомусь із місяців, що беруть в об­рахунок субсидії, працездатні особи декларують дохід, менший прожиткового мінімуму, за цей місяць розраховують дохід у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб(абз. 6 п. 12 Положення № 848). Студентів (учнів) денної форми навчання, а також військовослужбовців-строковиків це не стосується — їхні доходи враховують за фактом (звісно, якщо їх не виключають із розрахунку за п. 8
Положення № 848).
У розрахунок беруть доходи за вирахуван­ням із них податку на доходи фізосіб (п. 8
Положення № 848).Водночас до сукупного доходу підприємців-единників за кожний місяць ураховують дохід
на рівні:
І група — одного прожиткового мінімуму
для працездатних осіб за цей місяць;
II група — двох прожиткових мінімумів
для працездатних осіб за цей місяць;
III група — трьох прожиткових мінімумів
для працездатних осіб за цей місяць.
Види доходів, зареєстрованих у приміщенні осіб (зарплата, пенсія, стипендія тощо), вказують у Декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії .Суми заробітків прописувати не потрібно.
Зверніть увагу! Субсидію на оплату ЖК-послуг ви не отримуєте на руки. її перерахову­ють на рахунки підприємств, що надають такі послуги (п. 15 Положення № 848).
Приклад розрахунку субсидії
Тепер перейдемо до визначення субсидії на при­кладі. Відразу зазначимо; розрахунок розміру ЖК-послуг за соцнормативами для нарахування субсидії для кожної сім'ї — річ навіть більш ін­дивідуальна, ніж визначення обов'язкового відсотка платежу за ЖК-послуги. Але ми покажемо приклад розрахунку субсидії, на який ви зможете орієнтуватися в практичній ситуації.
Сім'я звертається за отри­манням субсидії в І кварталі 2016 року. Сукупний дохід сім'ї за перші три квартали попереднього року складається з таких доходів її членів:
— батько — зарплата 27000 грн (за вираху­ванням податку на доходи);
— мати — зарплата 18900 грн (за вирахуван­ням податку на доходи);
— син 11 років — не отримує дохід.
Інших джерел доходів у сім 'ї немає.
Насамперед обчислимо обов'язкову част­ку плати за Ж К-послуги, яку розраховують
за формулою, визначеною в п. 1 постанови № 1156. Д ля визначення середньомісячного до­
ходу беруть сукупний дохід сім'ї за останній календарний рік та ділять на 12 місяців (або ж за перші 3 квартали попереднього року та ділять на 9 місяців) (п.п. 12, 16 Положення №848). У нашому прикладі середньомісячний
дохід сім'ї становить: (27000 грн + 18900 грн): 9 міс. = 5100 грн.
Визначаємо коефіцієнт доходу домогосподарства:
Кд = 5100 грн : 3 людини : 1330 грн = 1,28, де:1330 грн — загальний показник прожиткового мінімуму на одну особу на місяць у місяці при­значення субсидії (січень 2016 року).Для визначення обов'язкового відсотка пла­тежу за ЖК-послуги підставляємо визначений щойно коефіцієнт у формулу:
Ро - 1,28 : 2x15- 9,6%, де: 2 — незмінний базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидії, а 15 — незмінна базова норма плати за ЖК-послуги.
Тоді розмір обов'язкового щомісячного пла­тежу за ЖК-послуги становитиме:
5100 х 9,6% = 489,60 грн. У загальному випад­ку цю суму сім'я щомісяця перераховуватиме
надавачам ЖК-послуг. які вони отримує (якщо не зекономить їх, порівняно з визначеними за
соцнормативами). Її розподіляють між надавачами ЖК-послуг пропорційно до частки вар­тості кожної із ЖК-послуг за соцнормативами в загальній сумі їхньої вартості (п. 1 постано­
ви №> 409).
Тепер визначаємо суму нарахованих ЖК-по­слуг у межах соцнорми житла та соцнормативів за місяць.
Припустімо, що сім 'я користується такими ЖК-послугами (і відразу зазначимо відповідні
соцстандарти):
— централізоване опалення в 4-поверховому будинку в Київській області з будинковим ­лічильником тепла. Соцнорматив споживання цієї Ж К-послуги п. З постанови № 409 установив у розмірі 0,0548 Гкал на 1 м2 опалюваної площі на місяць в опалювальний період.
Для громадян без пільг соцнорма житла,у межах якої рахують опалювальні метри",
становить 13,65 м: опалювальної площі на одну особу та додатково 35.22 м2на домогосподарство (п. 1 постанови №409).

А коригуючий коефіцієнт у додатку до по­станови № 409 для 4-поверхового будинку в
Київській області встановлений у розмірі 0,608 (він диференційований залежно від області та висотності будинку);
— газопостачання за наявності газового лі­чильника, газової плити та централізованого гарячого водопостачання. Соцнорматив у цьому випадку становить 6 м3 на одну особу
на місяць;
— електропостачання (приміщення, де про­живає сім 'я, без електроплити та забезпечене
гарячим водопостачанням). Соцнорматив —90 кВт-г на місяць на сім 'ю (домогосподарство)з однієї особи й додатково ЗО кВ т г на місяць на кожного іншого члена сім'ї (домогосподарства), але не більше як 210 кВт-г на місяць;
— водопостачання холодної води та водовідведення. Соцнормативи тут становлять
2,4 м3 та 4 м ; на одну особу на місяць відповідно;
— гаряче водопостачання. Соцнорматив —1,6 м3 на одну особу на місяць;
— послуги з обслуговування будинку та прибудинкової території (квартплата) — у межах 13,65 м2 загальної ПлОЩІ на одну особу та додатково35,22 м2 на домогосподарство (п. 1 постанови №409).
Для розрахунку вартості Ж К-послуг у ме­жах соцнорми житла та соцнормативів використаємо умовну вартість цих послуг.
Припустімо, що загальна площа житла в сім ’ї становить 80 м2. Щоб не захаращувати приклад додатковими числами, будемо вважати їй опа­лювальною площею. Водночас для розрахунку опалення і квартплати таку площу братимуть у межах соцнорми житла, яка в цьому випадку становитиме: 13,65 м2 х 3 людини + 35,22 м2 на
сім'ю = 76,17 м2.Для порівняння поряд із розрахунком ЖК-послуг за соцнормативами та соцнормою жит­ла покажемо й умовне використання ЖК-послуг за фактом. Найліпше це продемонструва­ти в таблиці.


Зображення

За матеріалами журналу «Все про бухгалтерський облік»


:?: Ситуація: подав заяву на субсидію. Прийщла відповідь - непризначено через перевищення доходів.Сказали в Управ-ні соц захисту, що ДФС надало відповідь на їх запит, що в мене дохід в 2015 р. 100000 грн. В 2015 році 1- е півріччя працював на 2 - й гр єд. податку з валовим обсягом реалізації товарів 70 000 грн.,в 2-му загальній системі оподаткування з середньомічним доходом 1500 грн. ( без вирахування податків)при валовому доході 30 000 грн. Тобто данні у відповіді на запит взяті з реєстру фіз.осіб ДФС про виплачені доходи та утримані податки за 157 кодом ознаки доходу.Це ті 100 000 грн. - весь валовий обсяг реалізації товарів за рік, кошти які мені перерахували юридичні особи за отримані товари і показали це в звітності 1 ДФ. Підскажіть може хтось був в такій ситуації ? Як діяти ?
:?: Чому ніде не вказано, як буде надаватись субсидія для фізичних осіб, що працюють підприємцями на загальній системі оподаткування ?
Сергій Н
 
Повідомлень: 1
З нами з: 15.12.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2016 15:59

Re: РОЗРАХУНОК ЖИТЛОВОЇ СУБСИДІЇ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ

Розклали по поличкам. Зберіг собі про всяк випадок
andresBeck
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34
З нами з: 23.12.16
Подякував: 10 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
2 2347
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 кві, 2017 14:09
Kudrjavuy
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама